I. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Az adatkezelő

Interkerám Kft
Székhelye: 6000 Kecskemét Parasztfőiskola
Cégjegyzék szám: 03-09-000403
a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: info@interkeram.hu   Telefon 76/481-440.

2.A tájékoztató célja és joglapja

Jogi háttér

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Amennyiben az érintett a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) II. és III.1. pontjaiban meghatározottak szerint jár el, az érintett a jelen Tájékoztatót elfogadja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek általt közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

3.Technikai adatok, cookie-k, IP-cím

A www.interkeram.hu/ weboldal üzemeltetője: Interkerám Kft.

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP-címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Weboldalunk a cookie-k adattartalmait automatikusan összegyűjti.

A cookie-k olyan változó tartalmú, alfanumerikus információ csomagok, amelyek a látogató számítógépén találhatóak. Általában magukkal hordozzák a származási helyüket, a lejárati dátumukat és az azonosító számukat is. Ezek az adatcsomagok az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

4.Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során
•    gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
•    védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 

5.Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz.
Az érintett a kérelmét e-mailben az info@interkeram.hu  címre, levélben pedig a 6000 Kecskemét Parasztfőiskola 12. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 15 napon belül írásban válaszol.

6.Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő az érintett adataihoz a Digital Loom  Kft  6000 Kecskemét Semmelweis út 1/a  mint adatfeldolgozó  cégjegyzék: 03-09-110553 (továbbiakban: Adatfeldolgozó) részére biztosít hozzáférést.

Az Adatfeldolgozó az érintett adatait a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célokkal összefüggésben dolgozza fel, tárolja, őrzi meg. Az Adatfeldolgozó az érintett adatait jelen Tájékoztató rendelkezéseinek és az Adatvédelmi tv-nek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.

 

 

II. LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.

III. HÍRLEVÉL

1.Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban elektronikus hírleveleket küld a hirlevel@interkeram.hu  címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az érintettek bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva vagy az hirlevel@interkeram.hu e-mail címre küldött levélben, illetve az Interkerám Kft  címére (6000 Kecskemét Parasztfőiskola 12 ) történő postai levél küldésével – leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl, és 5 napon belül intézkedik az érintett adatainak nyilvántartásából történő törléséről.

2.A kezelt adatok köre

a feliratkozó nyomtatványon szereplő adatok szerint

3.Az adatkezelés célja, időtartama

Az Adatkezelő célja hírlevelek küldése.

IV.Műszaki könyvtárba történő feliratkozás

1.Adatkezeléshez történő hozzájárulás

A Műszaki könyvtárba történő feliratkozás célja, hogy egy helyen elérhető szakmai információkat és az Interkerám Kft által forgalmazott  termékekről készített Biztonság Technikai Adatlapok díjmentes letöltése. A Műszaki könyvtárat kizárólag regisztrált felhasználóink érik el. Az  info@interkeram.hu  címre illetve az Interkerám Kft (6000 Kecskemét Parasztfőiskola 12 ) történő postai levél küldésével – leiratkozhatnak. Ez esetben az Adatkezelő  5 napon belül intézkedik az érintett adatainak nyilvántartásából történő törlésérő. Ezt követően az érintett az új bejelentkezésig nem éri el a Műszaki Könyvtárban lévő adattartalmakat

2.A kezelt adatok köre

a feliratkozó nyomtatványon szereplő adatok szerint

3.Az adatkezelés célja, időtartama

Az Adatkezelő célja speciális adattartalmak elérése

Az Adatkezelő az érintett adatait az érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 5 napon belül intézkedik ezek törléséről.

V. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
Ezen adatkezelési szabályzat 2018 május 25-től érvényes és a társaság a változtatás jogát fenntartja. Az esetleges  változásokról a www.interkeram.hu  oldalon –  minden külön értesítés nélkül –  tájékozódhat az érintett

VI.Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is info@interkeram.hu címen, és az +76-481-440 i telefonszámon:.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Megjelenés és frissítés: 2018. május 22.

Interkerám Kft